Potwierdzenie stałych obowiązków informacyjnych

Pobierz dokument PDF "POTWIERDZENIE STAŁYCH OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH"

(przygotowany w konsultacji z Rzetelna Grupa Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11 lok. 148, 03-450 Warszawa)

Dane identyfikujące firmę

MJK Spektrus Sp. z o.o. (właściciel sklepu KapsulkaKawy.pl)

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

00-116 Warszawa

(adres rejestracji spółki tylko do korespondencji listowej, a nie zwrotów towarów)

 

KRS: 0000498192

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 107-002-87-54   

REGON: 14704310

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

Dane kontaktowe firmy

Adres e-mail: pomoc@kapsulkakawy.pl

Telefon: +48 517 979 293⁺ - godz. 9:00 - 18:00 w dni robocze

Adres do zwrotu towarów również w przypadku reklamacji

PRO-LOGIS Sp. z o.o. sp.k. (partner logistyczny sklepu KapsulkaKawy.pl)

ul. Piotra Bardowskiego 10

03-888 Warszawa

(czynny w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze)

Dane kontaktowe magazynu partnera logistycznego sklepu kapsulkakawy.pl

Adres e-mail: kapsulka-wysylki@pro-logis.waw.pl (DW: magazyn@pro-logis.waw.pl i info@kapsulkakawy.pl)

Telefon: +48 576 455 000- godz. 8:00 - 16:00 w dni robocze

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktów będących przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.

Tryb reklamacji

W wypadku, gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzeczy wadliwe na adres Sprzedawcy (patrz Adres do zwrotu towarów powyżej) na jego koszt. Zwrot paragonu lub kopii faktury za zamówienie razem z reklamowanym towarem ułatwi i przyspieszy ustosunkowanie się do reklamacji, ale nie jest konieczny.

Sprzedawca postara się ustosunkować do reklamacji w jak najszybszym terminie. Ustawowy termin wynosi 14 dni.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są przekazywane i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy:

  • poinformować sprzedawcę o swojej decyzji, wypełniając formularz odstąpienia od umowy (dostępny na stronie Odstąpienie od umowy) lub przygotować jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o tym i
  • przesłać to oświadczenie drogą elektroniczną (np. pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Kontakty lub konwencjonalną (poczta) do nas przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Dane kontaktowe znajdują się na początku tego tekstu.

Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości odstąpienia od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o tym odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Zwrot paragonu lub kopii faktury za zamówienie razem z zamówionym towarem ułatwi i przyspieszy ustosunkowanie się do reklamacji, ale nie jest konieczny.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem
w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy niezwłocznie odesłać lub przekazać nam towary na adres podany na 1szej stronie tego tekstu (patrz Adres do zwrotu towarów), a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Zwrot paragonu lub faktury za zamówienie razem z zamówionym towarem ułatwi i przyspieszy odstąpienie od umowy, ale nie jest konieczny.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość kosztów zależy od wybranej formy przesyłki i gabarytu.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

⁺ Koszt połączenia wg taryfy operatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl